Tribunal Suprem. Sala Primera. Sentència 566/2019, de 25 d’octubre de 2019. Recurs de cassació i infracció processal 725-2017.

Promogut per Kutxabank contra la sentència núm. 411/2016, de 30 de desembre, dictada per la Secció 1a de l’Audiència Provincial d’Àlaba, en el recurs d’apel·lació núm. 538/2016, que prové de les actuacions de judici verbal núm. 3/2016 del Jutjat del Mercantil n.º 1 de Vitòria-Gasteiz, sobre condicions generals de la contractació. Ha estat part recorreguda l’Associació de Consumidors i Usuaris Basca EKA / ACUV (abans URKOA). Condicions generals de la contractació. Acció col·lectiva. Legitimació activa: interpretació art. 11 LEC. Contractes bancaris. Comissió de reclamació de posicions deutores. abusivitat

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/ddc28f1db9516499