Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Conclusions de l’Advocada General Sra. Eleanor Sharpston presentades el 31 d’octubre de 2019 a els assumptes acumulats C 453/18 i C 494/18

Bondora [Peticions de decisió prejudicial plantejades pel Jutjat de Primera Instància n.º 11 de Vigo (Pontevedra ) i pel Jutjat de Primera Instància núm. 20 de Barcelona] – «Procediment prejudicial – Cooperació judicial en matèria civil – Reglament (CE) núm 1896/2006 – Procés monitori europeu – Directiva 93/13 / CEE – Clàusules abusives en els contractes celebrats amb consumidors – Control judicial d’ofici – Documents no obligatoris per a una petició de requeriment europeu de pagament, però indispensables per apreciar l’eventual existència de clàusules abusives »

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C25C0B5A16D113F51D12A5A538407401?text=&docid=219671&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8825045