Tribunal Constitucional. Ple. Sentència 112/2019, de 3 d’octubre de 2019. Recurs d’empara 2598-2017.

Promogut per Victòria Castiñeiras Bueno respecte de les resolucions del Tribunal Superior de Justícia de Múrcia i del Tribunal Suprem que van inadmetre el seu recurs contenciós-administratiu sobre trasllat provisional d’oficina de farmàcia. Doctrina sobre la procedència de l’incident de nul·litat d’actuacions enfront de resolucions judicials no dictades en única o última instància; vulneració del dret a la tutela judicial efectiva (accés a la justícia): aplicació rigorista d’una causa d’inadmissió prescindint de l’examen de la correcció de la notificació de l’acte administratiu controvertit.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-15679