Sentència de 28 de gener de 2020, dictada en la qüestió interna d’inconstitucionalitat núm. 2754-2019, plantejada per la Sala Segona del Tribunal Constitucional en relació amb l’article 454 bis.1, paràgraf primer, de la Llei d’enjudiciament civil, en la redacció que en fa la Llei 37/2011, de 10 d’octubre, de mesures d’agilitació processal

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_022/2019-2754STC.pdf

El Tribunal estima la qüestió interna d’inconstitucionalitat plantejada i, en virtut d’això, declara la inconstitucionalitat i nul·litat de l’article 454 bis.1, paràgraf primer, de la LEC, en la redacció que en fa la Llei 37/2011, de 10 d’octubre, de mesures d’agilització processal.
El Tribunal indica que aquesta disposició “vulnera el dret a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) perquè ha creat un règim d’impugnacions de les decisions dels lletrats de l’Administració de Justícia generador d’un espai immune al control jurisdiccional”. I el mateix Tribunal indica que “en tant que el legislador no es pronunciï al respecte, el recurs judicial procedent davant el decret de Lletrat de l’Administració de Justícia resolutiu de la reposició ha de ser el directe de revisió a què es refereix el mateix art 454 bis LEC “.