Reial decret 286/2022, de 19 d’abril, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6449

D’altra banda, pel que fa a les Referències del Consell de Ministres d’ahir dimarts 19 d’abril de 2022, cal destacar:

ACORD pel qual se sol·licita a la Comissió Permanent del Consell d’Estat l’emissió de dictamen amb caràcter urgent, no més tard del 28 d’abril de 2022, en relació amb el projecte de Reial decret pel qual es modifica el Reial decret 1373/ 2003, de 7 de novembre, pel qual s’aprova l’aranzel de drets dels procuradors dels tribunals.