Reial Decret 261/2020, de 4 de febrer, pel qual es nomena Directora General de Cooperació Jurídica Internacional i Drets Humans a Ana Gallego Torres.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-1686

Es disposa el nomenament de Ana Gallego Torres com a Directora General de Cooperació Jurídica Internacional i Drets Humans