Reial Decret 260/2020, de 4 de febrer, pel qual es nomena Directora General per al Servei Públic de Justícia a Concepció López-Yuste Padial.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-1685

Es disposa el nomenament de Concepció López-Yuste Padial com a Directora General per al Servei Públic de Justícia