Reial Decret 259/2020, de 4 de febrer, pel qual es nomena Secretari General per a la Innovació i la Qualitat de Servei Públic de Justícia a Francisco de Borja Vargues Valencia

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-1684

Es disposa el nomenament de Francisco de Borja Vargues Valencia com a Secretari General per a la Innovació i la Qualitat de Servei Públic de Justícia