Petició de decisió prejudicial presentada pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció nº 2 de Nules (Espanya) el 9 de juliol de 2019

Investcapital Ltd / FE (Assumpte C-524/19) sobre interpretació i aplicació del Reglament (CE) núm. 1896 / 2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, pel qual s’estableix un procés monitori europeu

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219547&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9101814