La figura del procurador

El Procurador

El Procurador dels Tribunals, és un professional lliberal i independent, Llicenciat en Dret. La seva missió essencial es concreta en la representació de les parts davant els Òrgans Jurisdiccionals, i en el deure primordial de col·laborar amb els mateixos en la noble funció pública d’administrar justícia.

D’aquesta manera podem dir que concòrren en dit professional dues facetes:

La pública que desenvolupa davant els òrgans jurisdiccionals, i la privada com a representant de la part a la que es vincula per un contracte de mandat.

El compromís

La seva cooperació amb l’òrgan judicial. Pel fet de desenvolupar tota la seva activitat davant l’òrgan jurisdiccional, els nostres estatuts (art. 11) estableixen: “És deure primordial del procurador col·laborar amb els òrgans jurisdiccionals en la noble funció pública d’administrar justícia.”

Funcions

La representació i la postulació.

El seu exercici és consagrat en un dels dos principis bàsics de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ), que separa en dues professions diferents la defensa i la representació i establint l’exclusivitat de la primera per l’advocacia i la segona per la procura.

L’explicació de que al procurador se li confiï amb exclusivitat la representació es troba en les mateixes característiques que el legislador li ha imposat com d’obligat compliment per exercir la professió.

Per aquestes característiques, precisament, està vinculat a l’òrgan judicial.

En altres paraules, el legislador el que persegueix és que la representació sigui exercida per un interlocutor fiable i amb una vinculació específica al òrgan judicial. Per això, a diferència de qualsevol altre operador jurídic extern, el procurador és l’únic a qui per exercir li són exigits els següents requisits

Pel que fa a la resta de normes de rigorós compliment, cal destacar, per la responsabilitat que comporta, la que representa “fer el que requereixi la naturalesa o les característiques del negoci quan no tingui instruccions o no fossin suficients les emeses pel mandant”.

Alhora, els procuradors estan autoritzats per valdre’s d’Oficials Habilitats, els quals hauran de reunir les condicions exigides per la legislació.

UNA ACTUACIO PROCESSAL

Exerceix la representació en els procediments judicials, fins i tot en els que excepcionalment no és preceptiu.

Es responsabilitza de les costes que es produeixen en el plet.

Participa de forma activa en tots els actes i les diligències que desenvolupen; cal significar que sobretot en l’execució de les sentències són els lletrats qui, amb unes instruccions de principi, deixen en la confiança del procurador tots els tràmits, i ells es limiten a intervenir en els recursos, escrits o actes exigits per la contradicció que, finalment, son resoltes pel Tribunal.

Això fa que el procurador assumeixi la representació de forma exclusiva de totes les activitats processals des de l’inici del procés fins a la finalització de l’execució (embargaments, asseguraments, llançaments, valoracions, subhastes, etc) sense comptar l’exercici dels actes que condueixen al bon litigi, o els de comunicació, dels quals respon personalment, tant si disposa del fons com si no.