Com Col·legiar-se

Tramites a realizar:

REQUISITIS PER A LA OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE PROCURADOR DELS TRIBUNALS AL MINISTERI DE JUSTÍCIA

Instància dirigida a l’Excm. Sr. Ministre de Justícia, sol·licitant l’expedició del títol de Procurador dels Tribunals, assenyalant el Col·legi Territorial al que desitja incorporar-se i acompanyant la següent documentació (Model 1):

 1. Fotocòpia compulsada del títol de llicenciat en Dret o bé, quan no se’n tingui, fotocòpia compulsada del resguard.
 2. Certificat d’antecedents penals a sol·licitar davant el Registre Central de Penats i Rebels.
 3. Fotocòpia D.N.I.
 4. Certificat de naixement.

Tota aquesta documentació haurà de remetre’s a l’adreça següent :

MINISTERI DE JUSTÍCIA
- Sección Procuradores –
San Bernardo, 21 (despacho 111)
28071 – MADRID
Tel. 91.390.21.78

L’interessat rebrà el títol, previ avís – per escrit – del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini d’un mes, i haurà de recollir-lo a la mateixa Secretaria de Govern del TSJC, situada al Pg. Lluís Companys, s/n, planta baixa – Departament d’Atenció al Ciutadà (Palau de Justícia).

1 -
REQUISITS PER A LA INCORPORACIÓ A UN COL·LEGI TERRITORIAL

Per a la incorporació a un Col·legi Territorial serà necessari complir els següents requisits:

Instància dirigida al Excm. o Il·lm. Sr. Degà, demanant l’ingrés al Col·legi (model núm. 2), acompanyada de la següent documentació:

 • Certificat de naixement.
 • Certificat d’antecedents penals.
 • Fotocòpia del D.N.I.
 • Fotocòpia del Títol de Llicenciat en Dret o en Grado de Dret
 • Títol de Procurador (original i fotocòpia).
 • Declaració Jurada de “no trobar-se en cap de les circumstàncies que incapacitin per a l’exercici de la professió de Procurador dels Tribunals i de no exercir cap càrrec ni professió incompatible amb l’exercici d’aquesta professió, expressats al “Estatuto
 • General de la Procura” (model núm. 3).
 • Annex XII, document de seguretat de protecció de dades.
 • Dues fotografies actuals mida carnet.
 • Comunicació del domicili professional únic o principal.
 • Fotocòpia del resguard bancari del ingrés efectuat al Col·legi Territorial, en concepte de Quota de Col·legiació, d’import fins 500,00 €.
 • Alta IAE (es pot demanar ara o quan s’acabi el curs) Impost d’Activitats
 • Econòmiques (Exempció Llei 51/2002) i l’Alta Censal que es farà per mitjà del Model 036 davant l’Agència Tributaria (Ministeri d’Economia i Hisenda).
 • L’alta es presentarà a Hisenda una vegada la Junta de Govern d’aquest Col·legi hagi acordat la seva inscripció provisional.
 • Num. de compte corrent per a la domiciliació de les despeses del Col.legi (quota fixa i quota de serveis)
 • Pòlissa de Responsabilitat Civil (original i fotocòpia) que es lliurarà al Col·legi abans de la Jura del Càrrec. El capital mínim assegurat que s’exigeix és de 300.506,05 €. (Si el Col.legi té contractada una pòlissa col·lectiva no cal)

Una vegada presentada al Col·legi Territorial la documentació referida al punt 1er, el Procurador haurà d’assistir, amb caràcter obligatori, al Curs de Conferències sobre la Professió de Procurador o a les Jornades que s’organitzen sobre la professió) La duració aproximada d’aquest Curs o Jornades depèn exclusivament de cada Col.legi Territorial.

Comprovada l’assistència a totes les sessions del Curs o Jornades, la Junta de Govern prendrà acord sobre la seva inscripció provisional amb caràcter d’aspirant a Procurador.

2 -
INSCRIPCIO PROVISIONAL A LA MUTUALITAT O AL RETA

Mutualitat o RETA . Per exercir la professió de Procurador és obligatori donar-se d’alta a la Mutualidad de Procuradores de España o el Regimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Mutualidad de Procuradores:
Seguir les instruccions facilitades per la Mutualidad de los Procuradores de los Tribunales de España.

http://www.mutuaprocuradores.es

La documentació addicional que haurà de ser aportada per l’interessat serà la següent:

 • Certificat de Naixement.
 • Certificat Metge Oficial.
 • Fotocòpia del D.N.I.
 • Una fotografia mida carnet.
 • Omplir els formularis de afiliació procedents

Una vegada complimentat pel Procurador es lliurarà a la Mutualidad de Procuradores que té la seva seu al C/ Bárbara de Braganza, núm. 2 - 28004 Madrid.

RETA:
Haurà de lliurar al Col·legi Territorial la següent documentació :

 • Fotocòpia d’alta al RETA
3 -
JURAMENT DEL CÀRREC PER EXERCIR

S’ha de jurar el càrrec per l’exercici professional davant l’Autoritat Judicial de major rang de l’àmbit territorial del Col.legi Territorial on vulgui exercir o davant la Junta de Govern del mateix.
Aquest jurament li habilita per a l’exercici professional en tot el territori espanyol de conformitat amb la normativa vigent.

4 -
PRESSA DE POSSESSIÓ

Presa de possessió del càrrec davant l’Excm/ Il.lm. Sr. Degà de l’Il·ltre. Col·legi Territorial

5 -