Codi Deontològic

Preàmbul

Ja al començament de la dècada actual, el Comitè Europeu de Postulants que m’honro a presidir, va aconseguir treure a la llum un dels primers Codis Deontològics Europeus.

Això era fruit d’un fort corrent de responsabilitat i professionalitat que envaïa als postulants dels diferents països europeus, demostrant, al mateix temps, la seva aliança amb la societat actual i la seva modernitat.

Aquest Codi Deontològic Europeu obligava, d’alguna manera, a totes les professions jurídiques que formem part del Comitè Europeu de Postulants. En el nostre cas, a la Procura espanyola.

L’Estat espanyol, en el transcurs dels darrers anys, tampoc va ser aliè a aquest corrent, que ve recollida en diferents disposicions legals a través del temps.

S’inicia amb la Carta de Drets del Ciutadà davant la Justícia, continuant amb la reforma de la nova oficina judicial, la Llei de Societats Professionals, les lleis Paraigües i Òmnibus i, finalment, amb la Llei i el Reglament sobre l’Accés a les professions d’advocat i procurador dels Tribunals.

En totes elles, d’alguna manera o altra, es fa referència a temes deontològics, amb l’únic objectiu d’oferir un servei millor als ciutadans i, al mateix temps, fer-los a aquests partícips de la vida de les Institucions de la Procura, permetent interaccionar, a través de les seves consultes, opinions i, fins i tot, denúncies.

El Consell General de Procuradors també havia de fer-se ressò de les veus dels seus 67 Col·legis i els seus consells autonòmics, qui venien reclamant l’elaboració d’un Codi Deontològic per als procuradors.

Finalment, i després de múltiples treballs, liderats fonamentalment per la Comissió de Formació d’aquest Consell General, així com per moltes altres persones que han dedicat el seu temps i el seu esforç per al bon fi d’aquest Codi, hem aconseguit que el mateix vegi la llum i, a mi personalment, l’oportunitat de presentar-lo.

Des l’agraïment personal i institucional a tots aquells que, d’una o altra manera, han intervingut en l’elaboració d’aquest document, no puc deixar passar l’oportunitat de desitjar-l’èxit que es mereix, complint els objectius per als quals ha estat dissenyat i que, fonamentalment, es redueixen a dues: una major professionalitat dels procuradors i millor servei a la ciutadania per a qui, en definitiva, tots treballem.

Codi deontològic dels procuradors dels tribunals

Capítol I. Disposicions generals.

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació de la norma.

El present Codi, que conté les Normes Deontològiques d’Actuació Professional, serà d’aplicació a tots els procuradors col·legiats.

Article 2. Del compliment de la legalitat.

Sense perjudici dels deures establerts en el present Codi, els procuradors estan obligats també al més estricte compliment de totes aquelles normes referents a la professió, contingudes tant en l’ordenament jurídic general com en l’específic de l’organització col·legial.

Article 3. Obligació de coneixement.

Tots els procuradors col·legiats tenen l’obligació de posseir un exacte coneixement de les presents Normes Deontològiques d’Actuació Professional. La seva ignorància, en cap cas podrà al·legar com a excusa per al correcte compliment del que en elles s’estableix. La seva infracció serà objecte de sanció disciplinària.


Capítol II. Obligacions generals del Procurador.

Article 4. Deguda competència i dedicació.

Tot procurador haurà d’actuar amb la deguda competència professional i dedicació al servei que s’hagi compromès a realitzar.

Article 5. Honradesa i veracitat.

El procurador ha de comportar amb honradesa i veracitat en totes les seves actuacions professionals.

Article 6. Compliment de les seves obligacions.

El procurador complirà amb les obligacions professionals mentre no sigui rellevat substituït o hagi comunicat la seva renúncia en la forma que legalment sigui procedent.

Article 7. Independència.

El procurador ha de mantenir i salvaguardar sempre la seva independència de criteri en la seva actuació professional, rebutjant les ingerències o pressions que pogués rebre, així com les instruccions contràries al compliment de les seves obligacions professionals, i podrà demanar a aquest efecte el empara del Col·legi corresponent.

Article 8. Comunicacions comercials.

 1. El procurador podrà realitzar comunicacions comercials, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, dins dels límits i condicions generals imposats per la Llei 34/1988, de 11 de novembre, general de publicitat, i la Llei 3/1991, de 10 de gener , de competència deslleial i els especials següents:
  1. La comunicació comercial només podrà ser de caràcter informatiu i no persuasiu.
  2. Si es divulguen les pròpies intervencions i èxits professionals, no podrà citar-se la identitat dels clients sense autorització expressa dels mateixos, llevat que siguin òbviament públics i notoris, ni dades diferents dels purament tècnics o professionals.
  3. Quan el missatge no es difongui en seccions, espais o suports específicament publicitaris s’haurà d’identificar clarament el seu caràcter, consignant a aquest cap de manera visible i destacat la llegenda “Reportatge Publicitari”, “Missatge Publicitari”, “Publicitat” o “Remés”.
 2. S’entén, a aquests efectes, per comunicació comercial qualsevol forma de comunicació destinada a promocionar, directament o indirectament, serveis professionals o la imatge del procurador o d’una societat professional, empresa o organització que exerceixi l’activitat professional.
 3. No es considera comunicació comercial:
  1. La divulgació d’intervencions professionals en llibres, estudis, revistes i articles de caràcter tècnic, científic, o professional, sempre que no suposi cost econòmic per al procurador i quedi assegurada la veracitat del que es publica i el respecte a la normativa deontològica i estatutària de la professió.
  2. La inserció de les dades del procurador que es refereixin a la seva titulació i especialitats acadèmiques, domicili, telèfon, adreça o domini electrònics i dades objectives similars que puguin figurar en guies o seccions especialitzades d’altres publicacions, encara que per a això es necessita contraprestació econòmica.
  3. La informació relativa als béns, serveis o imatge del professional, l’empresa o organització, elaborada de forma independent, especialment quan es faciliten sense contrapartida econòmica.

Article 9. Prohibició de comissions o avantatges il·lícits.

Li estarà absolutament prohibit a tot procurador procurar treball professional mitjançant comissions o altres avantatges anàlegs il·lícites que pogués concedir o obtenir de terceres persones.

Article 10. Secret professional.

És obligació del procurador guardar secret sobre quants fets, documents i situacions relacionats amb els intervinents en el procés hagués tingut coneixement per raó de l’exercici de la seva professió o del seu càrrec col·legial. Aquesta obligació afecta també als fets dels quals hagi tingut coneixement com a procurador associat o col·laborador d’un altre company.

Article 11. Assistència als jutjats i tribunals.

El procurador està obligat a acudir als jutjats i tribunals davant els quals exerceixi la professió, a les sales de notificacions i serveis comuns, durant el període hàbil d’actuacions, per a la realització dels actes de comunicacions i altres actuacions professionals corresponents.

Article 12. Evitació de l’intrusisme.

Cap procurador podrà encobrir amb la seva actuació o amb la seva signatura comportament il·legal o contrari als deures professionals d’altres companys i s’abstindrà d’emparar sota la seva signatura intervencions professionals dels que no estiguin degudament legitimats per a l’exercici de la professió, així com pràctiques d’intrusisme professional realitzades pels qui no tinguin la condició de procuradors. Es considerarà com a intrús qualsevol persona física o jurídica que, sense reunir les condicions legals per a l’exercici de la professió de procurador, actuï en treballs propis d’aquest.

Article 13. Delegació d’actuacions.

El procurador no pot delegar o cedir els seus deures professionals en subordinats o en altres professionals, sempre que tal transferència comporti l’exercici de funcions no previstes en l’ordenament jurídic.

Article 14. Percepció de drets conforme a l’aranzel.

El procurador està obligat a percebre els drets que li corresponguin pel desenvolupament de la seva activitat professional d’acord amb les disposicions vigents reguladores del aranzel.


Capítol III. Incompatibilitats i conflictes d’interessos.

Article 15. Prohibició d’exercici simultani de l’advocacia.

Els procuradors podran exercir la seva professió individual o conjuntament en unió d’un altre o altres professionals de la mateixa o de distinta professió, sempre, en aquest últim cas, que no siguin incompatibles legalment. L’exercici de la professió de procurador dels tribunals és incompatible amb l’exercici simultani de la professió d’advocat.

Article 16. Extensió de la incompatibilitat.

En els supòsits d’exercici col·lectiu, les incompatibilitats de qualsevol dels seus membres integrants, s’estén al conjunt de tots ells i als seus col·laboradors..

Article 17. Conflicte d’interessos.

Cap procurador podrà acceptar cap encàrrec en condicions de conflicte d’interessos. S’entén que es produeix aquesta situació quan hi hagi col·lisió de drets o interessos que puguin col·locar al procurador en una posició equívoca, que comporti un risc per a la seva independència o la seva rectitud. L’exercici de la professió per qui estigui en situació de conflicte d’interessos es considerarà especialment falta professional, sense perjudici de les actuacions legals procedents.


Capítol IV. Relacions amb els clients.

Article 18. Intervenció del procurador

El procurador només podrà encarregar-se d’un assumpte per mandat del seu representat o com a conseqüència de designació col·legial.

Article 19. Llibertat d’acceptació i renúncia.

El procurador tindrà plena llibertat per acceptar o rebutjar la representació processal en un assumpte determinat, sense necessitat de justificar la seva decisió. També podrà renunciar lliurement a la representació acceptada en qualsevol fase del procediment, de conformitat amb el que disposen les lleis processals. Aquesta llibertat s’entén sense perjudici de l’obligació de complir les designacions col·legials per a la prestació dels serveis de representació gratuïta i torn d’ofici, d’acord amb el que disposen les lleis reguladores dels serveis, en els estatuts i en les normes corporatives.

Article 20. Disposició i devolució de documentació.

La documentació rebuda del client estarà sempre a la seva disposició, no podent en cap cas retenir-la, menys encara sota pretext de tenir pendent cobrament de cap quantitat per drets o bestretes. No obstant, podrà conservar còpies de la mateixa. El procurador que cessi en la representació està obligat a lliurar al client la documentació que obri en el seu poder.

Article 21. Deure d’assessorament.

El procurador oferirà al client els seus coneixements i la seva experiència, la dedicació necessària per a l’estudi i bona realització dels treballs que se li encarreguin, així com les indicacions i consells que puguin ser necessaris per a la millor realització dels mateixos.

Article 22. Informació sobre actuacions professionals.

El procurador està obligat a informar el client de les seves actuacions professionals, emprant per a això amb un llenguatge clar i comprensible, així com tenir-lo al corrent de les resolucions judicials quan segons el seu criteri tècnic fos necessari.

Article 23. Informació prèvia del cost econòmic.

El procurador ha d’informar els destinataris dels seus serveis, abans de la celebració del contracte o, si escau, abans de la prestació del servei, de manera clara i inequívoca, del cost estimat de la seva intervenció i la forma de pagament, sempre que així se li sol·liciti.

Quan el destinatari ho sol·licités el procurador posarà a la seva disposició un pressupost suficientment detallat. Per a això podrà utilitzar els formularis de nota d’encàrrec elaborats pel Col·legi.

Article 24. Rendició de comptes.

El procurador està obligat a retre comptes al client dels serveis prestats, amb especificació de les quantitats percebudes d’aquest i precisió dels conceptes i imports exactes dels pagaments realitzats, amb menció expressa de l’article aplicat l’aranzel de drets vigent.


Capítol V. Relacions entre procuradors.

Article 25. Principis.

Tot procurador té l’obligació de relacionar-se amb els seus companys amb lleialtat i rectitud. Haurà d’abstenir de qualsevol intent de suplantar als seus companys, evitant tota forma irregular d’obtenció de treballs, tant mitjançant qualsevol tipus de pressions, com actuant amb competència deslleial o prevalent-se de la situació que pugui ostentar en virtut del lloc o càrrec que ocupi.

Article 26. Crítica objectiva.

Tot procurador haurà de ser objectiu en les seves crítiques a les actuacions professionals dels seus col·legues i acceptar les crítiques que amb la mateixa objectivitat aquells facin a les seves.

Article 27. Tracte correcte.

El procurador ha de tenir un tracte correcte amb els seus companys, i per extensió amb els seus representats, i no podrà fer manifestacions que resultin personalment ofensives per a aquells o per a la professió. Estarà obligat, però, a posar en coneixement del Col·legi qualsevol infracció dels deures professionals de la qual tingui notícia.

Article 28. Col·laboració en la substitució.

El procurador que cessi en la representació ha de facilitar al nou procurador la informació que sigui necessària per a continuar en l’eficaç exercici de la representació processal del poderdant.

Article 29. Ajuda als col·legiats de recent incorporació.

Els procuradors, en l’exercici de la professió, han de prestar desinteressadament, orientació i consell als col·legiats de recent incorporació que ho sol·licitin. Aquests podran demanar consell i orientació als procuradors experimentats, en la mesura necessària per poder realitzar la seva actuació professional.


Capítol VI. Relacions amb altres professionals del Dret.

Article 30. Col·laboració.

Tot procurador haurà de contribuir lleialment amb els seus coneixements i experiència a l’intercanvi d’informació amb altres professionals del dret que puguin intervenir, a fi d’obtenir en tot moment la màxima eficàcia en el treball conjunt.

Article 31. Relació amb els advocats.

El procurador ha de mantenir una total independència en el desenvolupament de la seva activitat professional respecte de l’advocat. El procurador tindrà una relació de mútua col·laboració i entesa amb l’advocat, complint respecte del mateix les obligacions que li imposen les lleis processals. El procurador no podrà acceptar en cap cas instruccions de l’advocat que siguin contràries al compliment de les seves obligacions professionals.

Article 32. Signatura al sol efecte de la representació.

Quan el procurador estimi necessari salvar la seva responsabilitat, en atenció als termes utilitzats pel lletrat director d’un procediment, en el document signat per aquest, podrà anteposar a la seva signatura l’expressió «l’únic efecte de representació».


Capítol VII. Relacions amb jutges i tribunals.

Article 33. Principis d’actuació.

El procurador, com a col·laborador insubstituïble de l’Administració de Justícia, ha d’actuar amb lleialtat, probitat i veracitat en el compliment dels seus fins.

Article 34. Deure de respecte.

El procurador ha de guardar respecte, i vetllar pel mateix, a tots quants intervenen en l’administració de justícia exigint alhora el mateix i recíproc respecte envers ell.

Article 35. Compliment de la legalitat.

El Procurador, en el seu exercici professional, té l’obligació de complir el principi de legalitat, contribuint a la diligent tramitació dels procediments.

Article 36. Comunicació de impossibilitat d’actuació.

El procurador ha de comunicar, amb la deguda antelació, al jutjat o tribunal la impossibilitat de complir qualsevol actuació que tingués encomanada.


Capítol VIII. Relacions amb l’organització col·legial.

Article 37. Observança de disposicions i acords col·legials.

Tot procurador, sense perjudici dels recursos que, si escau, puguin correspondre-li, estarà obligat a observar les disposicions generals i acords o resolucions que emanin del Col·legi, d’acord amb el que disposen les normes estatutàries corresponents.

Article 38. Obligació de contribució econòmica.

El procurador està obligat a satisfer puntualment les contribucions econòmiques del Col·legi, i abonar, si escau, els serveis col·legials que faci ús, d’acord amb el que disposen les normes estatutàries i en els acords adoptats pels òrgans col·legials per a la seva aplicació.

Article 39. Cooperació amb el Col·legi.

El procurador està obligat a aportar directament, amb la deguda promptitud, totes les dades, documents o informes que se li demanin i dels que ell tingui notícia per l’exercici de la seva professió, a fi de facilitar les funcions pròpies dels diferents òrgans del Col·legi.

Article 40. Participació institucional.

Els procuradors hauran de participar adequadament i en la forma determinada en les normes estatutàries en les tasques i activitats col·legials.

Article 41. Dedicació als càrrecs col·legials.

Els càrrecs directius del Col·legi hauran de complir les obligacions inherents al lloc que ocupen amb la deguda dedicació i independència de criteri.

Article 42. Respecte als membres dels òrgans de govern.

Tot procurador haurà respecte i lleialtat als membres dels òrgans de govern del Col·legi i del Consell, autonòmic o general, en atenció a la representació que ostenten i al servei que presten.