Sentència de 28 de gener de 2020, dictada en la qüestió interna d’inconstitucionalitat núm. 2754-2019, plantejada per la Sala Segona del Tribunal Constitucional en relació amb l’article 454 bis.1, paràgraf primer, de la Llei d’enjudiciament civil, en la redacció que en fa la Llei 37/2011, de 10 d’octubre, de mesures d’agilitació processal

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_022/2019-2754STC.pdf El Tribunal estima la qüestió interna d'inconstitucionalitat plantejada i, en virtut d'això, declara la inconstitucionalitat i nul·litat de l'article 454 bis.1, paràgraf primer, de la LEC, en la redacció...