Acord de 11 de novembre de 2019, de la Comissió Permanent de Consell General del Poder Judicial, pel qual es modifica el de 17 d’octubre de 2019, pel qual es convoca concurs per a la provisió de càrrecs judicials entre membres de la carrera judicial , amb categoria de magistrat.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16242 S’exclou del concurs de trasllat entre membres de la carrera judicial amb categoria de magistrat/da (anunciat per Acord de la Comissió Permanent de 17 d'octubre de 2019 i publicat...