Sentència de 28 de gener de 2020, dictada en la qüestió interna d’inconstitucionalitat núm. 2754-2019, plantejada per la Sala Segona del Tribunal Constitucional en relació amb l’article 454 bis.1, paràgraf primer, de la Llei d’enjudiciament civil, en la redacció que en fa la Llei 37/2011, de 10 d’octubre, de mesures d’agilitació processal

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_022/2019-2754STC.pdf El Tribunal estima la qüestió interna d'inconstitucionalitat plantejada i, en virtut d'això, declara la inconstitucionalitat i nul·litat de l'article 454 bis.1, paràgraf primer, de la LEC, en la redacció...

Acord de 11 de novembre de 2019, de la Comissió Permanent de Consell General del Poder Judicial, pel qual es modifica el de 17 d’octubre de 2019, pel qual es convoca concurs per a la provisió de càrrecs judicials entre membres de la carrera judicial , amb categoria de magistrat.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16242 S’exclou del concurs de trasllat entre membres de la carrera judicial amb categoria de magistrat/da (anunciat per Acord de la Comissió Permanent de 17 d'octubre de 2019 i publicat...