Acta de la Junta Sectorial de Magistrats de les Seccions civils generals i de la Secció mercantil de l’Audiència Provincial de Madrid de 19 de setembre de 2019

Entre d’altres assumptes, s’estableixen criteris sobre:

1.- Tractament de petició en judici ordinari en relació amb préstecs amb garantia hipotecària exercitant l’acció amb base en els art. 1.124 i 1.129 del Codi Civil d’ordenar que l’execució se segueixi per la via dels art. 681 i següents de fa Llei d’enjudiciament civil

2.- Inadmissió de demandes per manca d’aportació documental

3.- procediments monitoris i d’ells es comenten aquells en què es reclama el saldo per utilització de targeta de crèdit i en què no s’acompanya a la sol·licitud l’extracte de les operacions, o els supòsits en què es reclama una quantitat sobre la base d’un contracte de reconeixement de deute.

4.- Usura i targetes revolving

5.-Quantia a prendre en consideració a l’efecte de taxació de costes en procediments de nul·litat de préstecs multidivisa.

inadmissió del recurs d’apel·lació enfront de l’Acte desestimant l’oposició formulada davant del despatx d’execució basat exclusivament en motius processals, a l’empara de l’article 559 LEC.

6.- Anàlisi de la STS 463/19 de 1 1 de setembre, sobre efectes de nul·litat de les clàusules de venciment anticipat. Situació recursos pendents segons l’acordat en Juntes de 14/02 / 2017y 09/04/19.

7.- La remissió en els recursos d’apel·lació als escrits de demanda v contestació. per justificar la discrepància amb la Sentència recorreguda, portarà a no considerar complerta exigència legal imposada en l’art. 458.2 LEC amb desestimació del recurs d’apel·lació

8.- Sobre el límit a l’extensió dels escrits dels recursos, respecte del nombre de pàgines i interlineat, font i mida, tant del text com de les notes a peu de pàgina o en la transcripció literal de preceptes o paràgrafs de sentències que incorporin.