Acord de 18 de desembre de 2019, de la Comissió Permanent de Consell General del Poder Judicial, pel qual es publica l’Acord del President de la Sala Primera del Tribunal Suprem de 29 de novembre de 2019, en el qual s’estableix el catàleg de assumptes de tramitació preferent per la Sala d’Admissió

Es fa públic l’acord de la Comissió Permanent de l’CGPJ de 18 de desembre de 2019, que fa públic l’acord del President de la Sala Primera del TS de 29 de novembre de 2019, en el qual s’estableix el catàleg d’assumptes de tramitació preferent per la Sala d’Admissió, indicant la relació dels mateixos, així com que qualsevol escrit que pugui donar lloc a la terminació anormal el procediment i que necessiti de pronunciament de la Sala (aplanament, renúncia, acord transaccional, satisfacció extraprocessal o mancança sobrevinguda d’ objecte) ha de ser tramitat amb preferència.

Text complet:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-137